Regulamin sprzedaży internetowej firmy
DYBALA.PL Izabela Salagierska 
z 03.01.2022 r.

0. SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

VII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

VIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA

IX. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

X. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XIV. WARUNKI TECHNICZNE

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez DYBALA.PLw związku z korzystaniem z serwisów  www.sklep.dybala.pl, www.dybala.pl, wykonywaniem umów sprzedaży lub świadczeniem usług;
1.2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.dybala.pl;
1.6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.sklep.dybala.pl i http://www.dybala.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy DYBALA.PL Izabela Salagierska, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
1.9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.);
1.11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.);
1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
1.13. DYBALA.PL - DYBALA.PL Izabela Salagierska, ul. Wyżynna 20A, 20-560 Lublin, NIP: 7122893273, REGON: 360203193, prowadzący sklep internetowy pod adresem http://www.sklep.dybala.pl i http://www.dybala.pl;
1.14. Sprzedający – DYBALA.PL Izabela Salagierska.
1.15. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
1.16. Przetwarzanie - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
1.17. Administrator - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
1.18. Podmiot przetwarzający - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
1.19. Odbiorca - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.dybala.pl i http://www.dybala.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez DYBALA.PL Izabela Salagierska, ul. Wyżynna 20A, 20-560 Lublin, NIP: 7122893273, REGON: 360203193;
2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż obrazów i rękodzieła wykonanego na zamówienie. Wszystkie przedmioty wykonane są na zlecenie kupującego;
2.3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu;
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a DYBALA.PL.
2.5. Administratorem danych jest Izabela Salagierska wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą DYBALA.PL Izabela Salagierska, ul. Wyżynna 20A, 20-560 Lublin, NIP: 7122893273, REGON: 360203193 zwany dalej DYBALA.PL lub „Sklep”.
2.6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi umów sprzedaży lub realizacji usług świadczonych przez Sklep, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane osobowe Dane nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
2.7. DYBALA.PL przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO.
2.8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy lub korzystania z serwisów www.sklep.dybala.pl, www.dybala.pl. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim DYBALA.PL przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne. 
2.9. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony w Regulaminie sprzedaży internetowej. Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów DYBALA.PL lub Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie DYBALA.PL oraz w innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.
2.10. Regulamin sprzedaży internetowej określa:
- cel przetwarzania danych osobowych ich kategorie,
- sposób przetwarzania danych osobowych,
- zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, prawa Klienta związane z ochroną jego danych osobowych.
2.11. Regulamin sprzedaży internetowej obowiązuje w zakresie:
- dokonywania zakupów z wykorzystaniem serwisów www.sklep.dybala.pl, www.dybala.pl,
- świadczenia usług,
- członkostwie w programach lojalnościowych, ankietach, konkursach organizowanych przez DYBALA.PL,
- udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newsletter’a, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.
- korespondencji z DYBALA.PL lub innej formy wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem.
2.12. Strony internetowe www.sklep.dybala.pl, www.dybala.pl mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, które stosują własne polityki prywatności. DYBALA.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów oraz dane osobowe podane na takich stronach internetowych. W przypadku korzystania z takich linków i stron internetowych należy przed ewentualnym podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznać się zamieszczonymi na nich regulaminem oraz polityką prywatności.
2.13. Dane osobowe są przetwarzane przez DYBALA.PL wyłącznie w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO), dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO), dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
2.14. Prawnie uzasadnionym interesem DYBALA.PL w korzystaniu z danych osobowych Klienta jest:
- zaspokajanie potrzeb Klientów, w tym sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Sklep;
- promowanie i wprowadzanie na rynek przez DYBALA.PL nowych towarów i usług;
- obsługa i utrzymanie konta Klienta, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
- określenie potrzeb Klientów i ich zachowań, w celu dostosowania oferty DYBALA.PL do ich potrzeb;
- ochrona i wspieranie działalności DYBALA.PL, pracowników, Klientów;
- wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom, w tym na szkodę „Szał dla Plastyków”;
- rozwijanie oferty towarów i usług świadczonych przez „Szał dla Plastyków”.
2.15. DYBALA.PL może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom – tj. odbiorcom - wyłącznie w następujących przypadkach:
- jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub władza publiczna określą, że Sklep jest zobowiązany udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
- konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw DYBALA.PL
- konieczności udostępnienia danych osobowych dostawcom usług, którzy w powiązaniu z Sklepem oferują swoje produkty lub usługi albo na podstawie umów współpracy wykonują określone zadania w imieniu i na rzecz Sklepu.
2.16. Dostawcy usług świadczą usługi w zakresie m.in.:
- technologii informatycznych (obsługa strony internetowej, systemu informatycznego DYBALA.PL, innych systemów biznesowych, z których korzysta Sklep);
- przechowywania, analizowania danych;
- przetwarzania płatności;
- usług pocztowych i kurierskich;
- pomocy prawnej i innych wyspecjalizowanych usług.
2.17. DYBALA.PL udostępnia dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Klientów lub Sklepu oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych, o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.
2.18. DYBALA.PL zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych. Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stosowane przez DYBALA.PL procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości. DYBALA.PL stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu.
2.19. DYBALA.PLmoże przetwarzać dane osobowe Klienta dla celów związanych z marketingiem towarów i usług oferowanych przez niego oraz prowadzania badań rynkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych. Odmowa przez Klienta udzielenia zgody na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych nie ma wpływu na możliwość korzystania przez niego z usług. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym, Klient może zmienić swoją decyzję w dowolnym momencie w dowolnym zakresie, kontaktując się z Sklepem w zakładce Kontakt na stronie www.dybala.pl lub zakładce Kontakt z nami na stronie www.sklep.dybala.pl. W takim przypadku Sklep zaprzestaje wysyłki do Klienta dalszych komunikatów (których dotyczy zmiana), jednakże całkowite zaprzestanie nastąpi dopiero w momencie odnotowania zmiany w jego systemie informatycznym.
2.20. DYBALA.PL oraz jego dostawcy usług używają plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” - w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu. Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.
2.21 DYBALA.PL może wykorzystywać plików cookies w swoich usługach do następujących celów:
- pliki niezbędne do działania serwisu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z serwisu jest niemożliwe;
- pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
- pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu, w tym korzystania z reklamy internetowej. Informacje te pozwalają m.in. oceniać DYBALA.PL zainteresowanie treściami zamieszczonymi w na stronie internetowej oraz skuteczność internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować które treści i ile razy zostały wyświetlone. Używane pliki cookies służą także do pomiaru skuteczności wiadomości marketingowych Sklepu, poprzez informowanie, czy Klient otworzył, marketingową wiadomość e-mail, którą otrzymał;
- pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające spersonalizowanie aktywności Klienta i umożliwić mu skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują,w szczególności zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła. Informują także, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana, w tym do informowania Sklepu o tym, czy podczas korzystania z niej pojawiają się komunikaty o błędach. Pliki cookies tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.
- pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez serwis lub współpracujących z nim partnerów lub dostawców usług na stronach internetowych innych podmiotów i przy użyciu mediów społecznościowych, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. Te pliki cookie mogą zbierać informacje zachowaniach Klienta w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii zakupów Klienta lub zawartości jego koszyka. Oznacza to, że można zobaczyć reklamy Sklepu zarówno na jego stronie internetowej oraz na stronach internetowych innych podmiotów, a na jego stronie internetowej mogą być również wyświetlane reklamy innych podmiotów.
- pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Instagram), z których korzysta Klient z serwisami www.sklep.dybala.pl, www.dybala.pl.
2.22. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez DYBALA.PL, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.Ponadto Klient posiada prawo do:
- żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych - w przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;
- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez DYBALA.PL, który w przypadku uzasadnionego żądania może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;
- żądania ograniczenia przetwarzania - DYBALA.PL może ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, Klient kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie żąda ich usunięcia;
- żądania usunięcia danych - DYBALA.PL może usunąć dane osobowe Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- przenoszenia danych, które pozwala Klientowi bez dodatkowych kosztów przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich; przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie wykorzystywanym przez DYBALA.PL;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.23. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez DYBALA.PL lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu +48 601 999 681 lub adresem poczty elektronicznej portrety@dybala.pl. W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
2.24.Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. DYBALA.PL nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń wymagają przesłania tych danych.
2.25.Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu Internetowego jest rejestracja w serwisie internetowym: http://www.sklep.dybala.pl ;
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu www.sklep.dybala.pl;
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.;
3.4. DYBALA.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DYBALA.PL.;
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla DYBALA.PL,
 e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej),
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.dybala.pl lub www.dybala.pl i w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie dokonać zamówienia;
4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu realizacji, z zastrzeżeniem pkt. 6.2.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DYBALA.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
4.7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta oraz wpłaty określonej kwoty na konto;
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia umowy” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta;
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki;
5.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia;
5.3. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej;
5.4. DYBALA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen Towarów, zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen Towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu;
5.5. W sklepie internetowym DYBALA.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) przelewem na konto bankowe: mBank S.A 41 1140 2004 0000 3502 8203 2506,
b) płatność on-line za pośrednictwem serwisów PayU,
Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
5.6. Za moment dokonania płatności uważa się:
a) w przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto Sprzedającego,
b) pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu PayU.

 

 VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Zamówienie realizowane jest na zamówienie Klienta w przeciągu 10 dni;
6.2. Po wykonaniu pracy, Zamawiający dostanie zdjęcie lub skan pracy w formie elektronicznej do zatwierdzenia na wskazany w zamówieniu adres email. Po akceptacji pracy odbywa się dostawa zamówienia określona w pkt. VII niniejszego regulaminu. W przypadku braku zatwierdzenia odbywa się poprawa pracy ze szczegółowym wskazaniem w formie pisemnej przez Zamawiającego elementów wymagających korekty. W przypadku opisanym w poprzednim zdaniu czas wykonania zostaje wydłużony do czasu niezbędnego na wykonanie poprawek;  
6.3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane na prośbę rachunkiem, który jest dostarczany do Klienta razem z zamówionym towarem;
6.4. Rachunek wystawiany jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

 

 VII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przez wybraną przez Klienta firmę transportową pod wskazany w Zamówieniu adres;
7.2. Koszty dostawy różnią się w zależności od wybranej pracy i zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;
7.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 10 do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania na rachunku od Klienta kwoty określonej w Zamówieniu. Termin realizacji dostawy podany zostanie po ustaleniach indywidualnych z klientem;
7.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.


VIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA

8.1. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy;
8.2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.


IX. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.Wszystkie sprzedawane produkty oferowane przez DYBALA.PL są wykonywane na zamówienie konsumenta i nie przysługuję prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:
a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w części lub w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

X. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

10.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy DYBALA.PL zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym DYBALA.PL została poinformowana o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od niniejszej umowy;
10.2.DYBALA.PL dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

11.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego;
11.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: portrety@dybala.pl. DYBALA.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;
11.3. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

 

XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

12.1. DYBALA.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DYBALA.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DYBALA.PL Izabela Salagierska, ul. Wyżynna 20A, 20-560 Lublin, mailowo pod adres: portrety@dybala.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu;
12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;
12.5. DYBALA.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
13.2 Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem;
13.3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

 

XIV. WARUNKI TECHNICZNE

14.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Fire Fox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz; Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz,
b) program do obsługi plików PDF,
b) aktywny adres e-mail,
c) aktywne połączenie z siecią Internet.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.dybala.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
15.2. Rozstrzyganie ewentualnych soporów powstałych pomiędzy DYBALA.PL a Klientem, konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, proponuje się Polubowne załatwienie sprawy;
15.3. W przypadku braku porozumienia opisanym w pkt. 15.2., rozstrzyganie soporu zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

REGULAMIN DO POBRANIA